Széchenyi logó
Szent András Iskola | 2000 Szentendre Bajcsy-Zs. u. 4. | +36 26 310-528 | szentandras@freemail.hu
Szent András Óvoda | 2000 Szentendre Bükköspart 29/B | +36 26 311 608 | andrasovi@gmail.com

Ifjúság Egészségügyi Munkacsoport adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

Alulírott _________________________________________ egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy …………………………………………………………………. mint adatkezelő személyes adataimat kezelje az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelés joglapja: Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pont alapján, az érintett hozzájárulásán alapul és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénnyel összhangban történik. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség, illetve – egyes esetekben – az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése (ellátottak, gondozottak nyilvántartása, egészségi állapot nyomon követése)

A kezelt adatok köre:

 • a gondozott és az eltartója személyi adatait (név, születési hely, idő),
 • a gondozott
 • lakóhelyét és az ellátás idején tartózkodási helyét,
 • állampolgárságát,
 • a védőnői ellátás okát, időpontját, ellátás módját és a védőnő további intézkedésétszemélyi adatok,
 • anamnézis,
 • szűrővizsgálatok/státusvizsgálatok,
 • védőoltások adatai,
 • fokozott gondozásba vétel adatai,
 • védőnői látogatások, tanácsadások, intézkedések dokumentációja,
 • a gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának neve, elérhetősége.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelését kizárólag a védőnői, orvosi szakmai munka során, a faladatok ellátásának megfelelően, a szükséges mértékben, illetve az érintett rendelkezésének megfelelően, a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával biztosítja.

Adatkezelő az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést a vonatkozó jogszabályok által biztosított lehetőségek keretein belül megakadályozza.

Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő és azon munkatársai jogosultak, akik a feladat ellátásban közreműködnek.

A tudomására jutott adatokat az Adatkezelő harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Az adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezései szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 3. c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 4. d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozó adatkezelésről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg tájékoztatását az érintett részére. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslatról, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az érintett korlátozás nélkül jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni. A törlés kezdeményezése az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelem útján lehetséges.

Az Infotv 14. §-ban foglaltak alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint

 1. a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 3. c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 4. d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Infotv 16-23. §-ban rendelkezik az előzetes tájékozódáshoz való jog, a hozzáféréshez való jog, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és a törléshez való jog részletszabályairól.

 

Adatkezelő neve: Lantos Rita iskolai védőnő
Email címe: ritus.bardos@gmail.com
Telefonszáma: 0620/3349340

 

 

Köszönettel: Ifjúság Egészségügyi Munkacsoport Szentendre

 

Kelt: Szentendre, 2022. szeptember 01.